Alyeska Resort (The Hotel Alyeska)

Name: Alyeska Resort (The Hotel Alyeska)
Region/Attraction: Anchorage
Highway/Route: Seward Highway, Alyeska Highway
Address: J 4.1 Alyeska Hwy (off at S 90 Seward Hwy)
City: Girdwood
State/Province: Alaska
Country: USA
Postcode: 99587
Telephone: 800-330-3880, 907-754-1111